W 2022 został zakończony projekt:

Prace badawczo-rozwojowe nad językiem naturalnym mówionym w spółce Selidor

Celem było stworzenie systemu umożliwiającego przeprowadzenie rezerwacji usług w sposób możliwe pozbawiony wszelkich barier – za pomocą mowy. Projekt badawczy ma sprawdzić, czy połączenie systemów ASR, głębokiej analizy języka i inteligentnego sterowania dialogiem jest możliwe do zrealizowania w języku polskim, w czasie rzeczywistym i z wysoką efektywnością.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”, Działanie 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Umowa o dofinansowanie numer RPMA.01.02.00-14-b405/18-00

Całkowita wartość projektu: 5 293 469,00 PLN
Wartość dofinansowania: 4 149 483,30 PLN